logo
Seko mūsu lapai
GULTAS VEĻA "Saldākiem sapnīšiem"
GULTAS VEĻA UN PIEDERUMI par vienmēr patīkami ZEMĀM CENĀM tiem, kas ir PAR jaukiem sapnīšiem un patīkamu gulēšanu! :)
Mums seko 11 267

ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU LIETOTĀJU NOTEIKUMI

ELEKTRONISKO DĀVANU KARŠU LIETOTĀJU NOTEIKUMI

Šie elektronisko dāvanu karšu lietotāju noteikumi nosaka SIA „Saldākiem sapnīšiem” (turpmāk tekstā– Emitents) reģ.nr. 48503020516 (jurid. adrese: Kalna iela 12-10, Saldus, faktiskā adrese: Rīgas iela 22, Saldus) piedāvāto elektronisko jeb virtuālo dāvanu karšu izdošanas, aprites un izmantošanas kārtību. Tie ir saistoši visiem dāvanu karšu Pircējiem, un atprečotājiem (turpmāk tekstā- Lietotājs). Iegādājoties elektronisko dāvanu karti, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt šiem noteikumiem un nepieciešamajā apmērā informē Lietotāju par elektroniskās dāvanu kartes izmantošanas noteikumiem.

1. DĀVANU KARŠU DIZAINS UN NOMINĀLVĒRTĪBA

Dāvanu karšu dizainu, t.sk visu informāciju, kas norādāma uz dāvanu kartes, nosaka Emitents.

Emitents piedāvā dāvanu karti, kurai pircējs brīvi pats nosaka vēlamo Nominālvērtību, sākot no EUR 10.00 (desmit eiro). Dāvanu kartes ar nominālvērtību, kas ir mazāka par 10.00 EUR, netiek izdotas. Pircējam ir iespējas dāvanu karti izdrukāt pēc e-pasta saņemšanas uz norādīto e- pasta adresi vai pārsūtīt elektroniski Lietotājam.

Dāvanu kartes tiek izdotas, norādot dāvanu kartes numuru, vērtību EUR valūtā un derīguma termiņu.

Dāvanu kartes tiek izdotas, nenorādot uz dāvanu kartes Pircēja vārdu, bet, ja Pircējs to vēlas, var tikt uzrādīts Lietotāja vārds.

2. DĀVANU KARŠU IEGĀDE

Dāvanu kartes Emitents piedāvā interneta veikalā, un Pircēji tās var iegādāties interneta vietnē www.saldakiemsapnisiem.lv .

Pircējs interneta vietnē izvēlas dāvanu karti šeit- http://www.saldakiemsapnisiem.lv/davanu-kartes/174/ ar paša izvēlētu naudas nomināla lielumu, ko norāda papildus informācijas laukā pie pasūtījuma veikšanas.

Pircējs ievada kontaktinformāciju, iepazīstas un atzīmē, ka piekrīt Emitenta izstrādātajiem Lietotāja līguma noteikumiem, kuros iekļauti arī elektronisko dāvanu karšu lietotāju noteikumi (punkts Nr. 6)

Dāvanu kartes pilnu nominālvērtību Pircējs apmaksā, izmantojot savu bankas maksājuma karti vai internetbanku.

Par dāvanu kartes saņemsanu e-pastā papildus maksa netiek pieprasīta. Dāvanu kartes iegāde ir bezmaksas pakalpojums- Pircējs sedz tikai dāvanu kartes izvēlēto vērtību.

Emitents nedod iespēju Pircējam izdrukāt dāvanu karti pēc tam, kad tas ir saņēmis dāvanu kartes nominālvērtības samaksas apstiprinājumu no maksājuma kartes izdevējbankas par līdzekļu rezervāciju kartes kontā vai internetbankā. Dāvanu karte tiek uzskatīta par apmaksātu tikai pēc naudas ienākšanas Emitenta bankas kontā.

Pēc veiksmīgas transakcijas klients saņem norādītajā e- pasta adresē dāvanu karti un dāvau kartes iegādi apliecinošu dokumentu- pavadzīmi .pdf formātā.

Pēc dāvanu kartes iegādes dāvanu kartes nominālvērtība vairs nav maināma.

Dāvanu kartes atlikums nevar tikt atjaunots vai papildināts ar jaunām iemaksām, un pēc tā izlietošanas dāvanu karte ir uzskatāma par nederīga un dzēstu.

3. DĀVANU KARŠU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Gan Pircējs, gan Lietotāji ir tiesīgi brīvi nodot dāvanu kartes tālāk citiem Lietotājiem. Dāvanu kartes fiziska nodošana citai personai vienlaikus ietver arī visu ar dāvanu karti saistīto tiesību un pienākumu nodošanu šai personai.

Dāvanu karšu nodošana Lietotājam nav saistīta un nav atkarīga ne no kādām formalitātēm vai paziņošanas pienākuma Emitentam.

Par dāvanu kartes patieso un vienīgo tiesīgo Lietotāju un īpašnieku tiek atzīta tā persona, kuras rīcībā dāvanu karte faktiski atrodas.

Lietotājs iegūst visas ar dāvanu karti saistītās tiesības un pienākumus ar brīdi, kad tas saņem dāvanu karti un uzsākt to lietot, t.i. atprečot pret Emitenta piedāvātajām precēm.

Dāvanu karti samaksai par Pirkumiem var izlietot jebkura persona, kuras rīcībā dāvanu karte atrodas.

Emitentam nav pienākuma pārbaudīt, vai Lietotājs ir patiesais un tiesīgais dāvanu kartes Lietotājs un kā Lietotājs ir ieguvis dāvanu karti, un vai Lietotājam ir tiesisks pamats lietot viņa turējumā esošo dāvanu karti.

Dāvanu kartes derīguma termiņa laikā to var izmantot samaksai par visām Emitenta piedāvātajām precēm SIA „Saldākiem sapnīšiem”, kā arī segt preču piegādes izmaksas.

4. PIRKUMA SAMAKSA AR DĀVANU KARTI

Lietotājs dāvanu karti var izmantot tikai vienā reizē, vienam Pirkumam, kamēr vien nav beidzies tās derīguma termiņš.

Ja dāvanu kartes atlikums nav pietiekams, lai veiktu pilnu samaksu par Pirkumu, Tirgotājam ir pienākums pieņemt dāvanu karti daļējai samaksai par Pirkumu, apmaiņā pret izvēlētajām precēm ar piemaksu.

Tirgotājam nav tiesību atteikties pieņemt derīgu dāvanu karti samaksai par Pirkumu, kas veikts pie Tirgotāja, izņemot, ja attiecīgais darījums atbilst Emitenta noteiktajām aizdomīga finanšu darījuma pazīmēm vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām neparasta darījuma pazīmēm, vai ja Tirgotājam iesniegtā dāvanu karte ir atzīstama par nederīgu (neatbilst norādītais nr, vērtība un derīguma termiņš).

Pēc Pirkuma apmaksas ar dāvanu karti Tirgotājs pēc Lietotāja pieprasījuma izsniedz Lietotājam darījumu apliecinošu izdruku – pavadzīmi, uz kuras ir norādīti Tirgotāja un Pircēja rekvizīti, veiktā Pirkuma preču uzskaitījums un ar dāvanu karti apmaksātā Pirkuma summa, kā arī gala summas aprēķins.

Pirkumi, kuros Pirkuma apmaksa pilnībā vai daļēji ir veikta ar dāvanu karti, var tikt atcelti saskaņā ar Emitenta sniegto pakalpojumu noteikumiem un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Dāvanu kartes nevar tikt izmantotas skaidras naudas saņemšanai no Tirgotāja. Dāvanu kartes atlikumu neatkarīgi no summas Tirgotājs skaidrā naudā neizmaksā.

5. DĀVANU KARTES DERĪGUMA TERMIŅŠ

Dāvanu karte ir derīga un izmantojama Pirkumiem ar brīdi, kad tā tiek nosūtīta Pircējam izdrukai.

Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 6 mēneši no iegādes dienas (pēdējo dienu ieskaitot), un tas norādīts uz iegādātās dāvanu kartes.

6. NEDERĪGAS DĀVANU KARTES

Par nederīgām ir uzskatāmas dāvanu kartes, kas atbilst vismaz vienai no sekojošām pazīmēm:

(a) tām ir beidzies derīguma termiņš;

(c) tās ir viltotas vai tām ir viltojuma pazīmes- Lietotāja norādītie dati neatbilst Emitenta aktīvo dāvanu karšu datiem “Dāvanu karšu reģistrācijas žurnālā”.

Dāvanu kartes, kas ir uzskatāmas par nederīgām, samaksai par Pirkumiem netiek pieņemtas.

Dāvanu karte, kuras nominālvērtība ir izlietota pilnībā, ir uzskatāma par nederīgu neatkarīgi no atlikušā derīguma termiņa.

7. Pretenziju iesniegšanas kārtība.

Pretenzijas ir iesniedzamas rakstiski, norādot Pretenzijas iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttālruni un adresi, dāvanu kartes numuru, ar dāvanu karti veiktā pirkuma pavadzīmi, kuras Pretenzijas iesniedzējs apstrīd, faktus un apstākļus, kas pamato Pretenziju, un Pretenzijas iesniedzēja prasījumu. Pretenzijai ir pievienojami dokumenti (ja tādi Pretenzijas iesniedzējam ir pieejami), kas apstiprina Pretenzijā apgalvotos faktus un apstākļus.

Pretenzija ir iesniedzama tieši Emitentam uz e-pastu info@saldakiemsapnisiem.lv .

Pretenzijai ir e-pastā ir pievienojama dāvanu karte .pdf formātā un pavadzīme, saistībā ar kuru Pretenzija tiek iesniegta. Ja Pretenzijas iesniedzējs dāvanu karti nevar iesniegt, Pretenzija netiek pieņemta.

Lietotāja Pretenzijas Emitents izskata 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pretenzijas saņemšanas un sniedz Lietotājam rakstisku atbildi. Ja saņemtā atbilde Lietotāju neapmierina, Lietotājs ir tiesīgs pēc izvēles nodot strīdu izskatīšanai tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8. EMITENTA ATBILDĪBA

Emitents atbild Lietotājam par kļūdaini izpildītu pirkumu ar dāvanu karti, ja tas ir radies dāvanu karšu kļūdainas atprečošanas darbības rezultātā, izņemot, ja attiecīgo trūkumu vai nepareizo darbību ir izraisījis pats Lietotājs vai tas ir radies trešās personas rīcības rezultātā.

Emitents nav atbildīgs par Pircēju un Lietotāju zaudējumiem, kas Pircējam vai Lietotājam radušies sakarā ar dāvanu kartes elektronisku nozaudēšanu, nozagšanu vai citādu prettiesisku atņemšanu, sabojāšanu vai atzīšanu par nederīgu.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Emitents ir tiesīgs veikt Pircēju un Lietotāju personas datu apstrādi, ciktāl tas ir nepieciešams šo noteikumu izpildei, dāvanu karšu sistēmas uzturēšanai un darbībai, un Emitentam saistošu likuma un uzraudzības, un kontroles iestāžu noteikumu un prasību izpildei.

10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Visi strīdi, kas attiecas uz šo Noteikumu un dāvanu kartes līguma izpildi, ja tie nav atrisināti Pircēja vai Lietotāja savstarpējās sarunās ar Emitentu, ir izskatāmi Latvijas Republikas tiesā pēc Emitenta juridiskās adreses piekritības.

Nosaukums: SIA „Saldākiem sapnīšiem”

Reģ. nr: 48503020516

Juridiskā adrese: Kalna iela 12-10, Saldus, Lv-3801

Bankas konta nr.: LV82HABA0551034306083

to top